بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

لیست کامل قیمت انواع کوپلر

قیمت کوپلر استاندارد

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 1620,000 تومان
سایز 1823,000 تومان
سایز 2027,500 تومان
سایز 2233,500 تومان
سایز 2541,000 تومان
سایز 2854,000 تومان
سایز 3069,000 تومان
سایز 3273,000 تومان
سایز 3692,000 تومان
سایز 40120,000 تومان

قیمت کوپلر تبدیل

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 2240,000 تومان
سایز 2549,000 تومان
سایز 2865,000 تومان
سایز 3082,500 تومان
سایز 3287,500 تومان
سایز 36109,000 تومان
سایز 40140,000 تومان

قیمت کوپلر انتهایی

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 1623,000 تومان
سایز 1827,000 تومان
سایز 2032,000 تومان
سایز 2239,000 تومان
سایز 2546,500 تومان
سایز 2862,000 تومان
سایز 3079,000 تومان
سایز 3284,000 تومان
سایز 36105,000 تومان
سایز 40133,000 تومان

قیمت کوپلر یک طرف جوش

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 2588,300 تومان
سایز 2897,700 تومان
سایز 30108,000 تومان
سایز 32109,500 تومان
سایز 36129,000 تومان
سایز 40150,500 تومان

قیمت کوپلر دو طرف جوش

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 2571,500 تومان
سایز 2879,500 تومان
سایز 3088,500 تومان
سایز 32100,000 تومان
سایز 36107,000 تومان
سایز 40118,000 تومان

قیمت کوپلر جوشی سازه

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 1625,000 تومان
سایز 1826,000 تومان
سایز 2032,000 تومان
سایز 2237,000 تومان
سایز 2542,000 تومان
سایز 2850,000 تومان
سایز 3060,000 تومان
سایز 3262,000 تومان
سایز 3685,000 تومان
سایز 40100,000 تومان

قیمت کوپلر پیچی

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 16185,000 تومان
سایز 18194,000 تومان
سایز 20223,000 تومان
سایز 22232,000 تومان
سایز 25318,000 تومان
سایز 28480,000 تومان
سایز 30555,000 تومان
سایز 32555,000 تومان
سایز 36670,000 تومان
سایز 40795,000 تومان

هزینه رزوه زنی کوپلر

تاریخ بروزرسانی: 03 مرداد 1403

نام محصول یا خدماتقیمت
سایز 165,700 تومان
سایز 185,800 تومان
سایز 206,400 تومان
سایز 227,000 تومان
سایز 257,300 تومان
سایز 288,000 تومان
سایز 308,500 تومان
سایز 328,900 تومان
سایز 369,800 تومان
سایز 4010,800 تومان

برای مشاهده اطلاعات اختصاصی و اطلاعات کامل هر کدام از انواع کوپلر می توانید به صفحات زیر مراجعه کنید.