کوپلر جوشی

بولت کاران

مجموعه تخصصی ساخت و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

از این نوع کوپلرها در مکان هایی که آرماتور کوتاهتر از مورد انتظار است قابل استفاده است.